آﺗﺶ‌ﺳﻮزی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺎرژ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪری

آﺗﺶ‌ﺳﻮزی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺎرژ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪری

 طﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت واﺻﻠﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺎرژ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪری یکی از عاملین  ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺘﮭﺎی ﻣﻮزع ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ در ﺷﮭﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع پیوسته است.

ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ : طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز مایع در ﻣﺤﻞ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﻳﺠﺎد ﺟﺮقه یکی از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﻣﺤﻞ ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺪک) ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻳﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺎﻣﺪهای ﺣﺎدﺛﻪ: در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ٢۶٠ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز، دو موﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و دو ﺧﻮدروی ﻧﯿﺴﺎن طﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم ﺣﺎدﺛﻪ:  از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻏﯿـﺮ ﻣﺠـﺎز ﻛـﻪ ﺑـﻪ طـﻮر ﻧـﺎ اﻳﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

  •  ﺑــﻪ همراه داﺷــﺘﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻳﺠــﺎد آﺗــﺶ و ﺟﺮﻗــﻪ از ﻗﺒﯿــﻞ ﻛﺒﺮﻳﺖ، ﻓﻨﺪک، ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد دﻳﮕـﺮ در ﻣﺤﻮطـﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت وﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه اﻛﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ها و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎفی در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
  • ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻳﺠﺎد هرﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﻠﻪ و ﺟﺮﻗﻪ در ﺗﻤﺎمی ﻣﺤﻮطﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.