آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺎرژ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪری ﻳﻜﻲ از عاملین  ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺘﮭﺎی ﻣﻮزع ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ در ﺷﮭﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع پیوست..